Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Dit zijn de algemene voorwaarden van Mattenservice.be. Door een bestelling te plaatsen aanvaardt u al deze voorwaarden. Zonder aanvaarding van deze voorwaarden kan geen bestelling gebeuren.

2. U kan de matten huren of aankopen volgens de keuzes die u op de website maakt aan de aldaar vermelde prijzen. Er wordt enkel gecontracteerd in een B to B relatie. Een BTW nummer is noodzakelijk om te kunnen contracteren.

3. Enkel de volgende abonnementen bij het huren van de matten zijn mogelijk :

Starter

Hierbij gaat u een contract aan voor de periode van 1 jaar waarbij maximum 5 matten per afleveradres in service kunnen genomen worden. Tijdens deze periode worden de matten automatische gewisseld volgens de door de abonnee gekozen servicefrequentie. Mattenservice.be mag zelf  bepalen wanneer de service aanvangt (meer bepaald vanaf welke week en op welke weekdag mits in acht name van de sluitingsdag van de klant). De contractduur neemt aanvang vanaf de eerste leverdag.

De klant betaalt het jaar - abonnement vooruit in 1 keer. Dit is gelijk aan de abonnementsprijs per week x 52.

Tijdens de eerste 6 maanden van het starters abonnement kan u het abonnement opzeggen zonder verdere verplichtingen en voor zover de einddatum van de opzeg binnen de zes maanden valt. Het eventueel te veel betaalde saldo, berekend volgens de formule (aantal weken tussen de einddatum van opzeg (mits de einddatum van opzeg van het abonnement binnen de termijn van 6 maanden valt) en het normaal voorziene einde van het contract vermenigvuldigd met de betaalde abonnementsprijs per week)  zal gecrediteerd worden voor zover er daadwerkelijk is betaald.

Na de periode van 6 maanden dient u de voorziene looptijd te respecteren. Na verloop van de voorziene duur blijft het abonnement doorlopen met een nieuwe periode van een jaar tenzij u drie maanden voorafgaand aan het voorziene einde de overeenkomst opzegt op de alhier bepaalde wijze. Deze automatische vernieuwing kan maximaal 15 keer plaatsvinden.

Pro

Hierbij sluit  u een contract af voor een vaste, niet vroeger beëindigbare,  periode van 2 jaar. Beëindigt u de overeenkomst lopende de contractperiode dan dient u toch de volledige afgesproken prijs voor de voorziene contractduur te betalen.

Bij Pro kan u gedurende de looptijd van het contract de service aanpassen. Dit houdt in dat men de soort matten kan wijzigen alsook aantallen (maar met een minimum van 1), ook de vervangfrequentie kan wijzigen. U zal dan een nieuwe abonnementsprijs per week krijgen. Eventueel teveel betaalde bedragen  worden verrekend; te weinig betaalde bedragen worden onmiddellijk gefactureerd. Iedere wijziging moet wel altijd goedgekeurd zijn door Mattenservice.be.

Max

Hierbij sluit  u een contract af voor een vaste, niet vroeger beëindigbare,  periode van 3 jaar. Beëindigt u de overeenkomst lopende de contractperiode dan dient u toch de volledige afgesproken prijs voor de voorziene contractduur te betalen.

Bij Max kan u eveneens gedurende de looptijd van het contract de service aanpassen. Dit houdt in dat men de soort matten kan wijzigen alsook aantallen (maar met een minimum van 1), ook de vervangfrequentie kan wijzigen. U zal dan een nieuwe abonnementsprijs per week krijgen. Eventueel teveel betaalde bedragen  worden verrekend; te weinig betaalde bedragen worden onmiddellijk gefactureerd. Iedere wijziging moet wel altijd goedgekeurd zijn door Mattenservice.be.

 Daarboven hebt u in deze formule het recht op een toegewijde accountmanager die u zal medegedeeld worden bij het eerste contact. Tevens kan u dan genieten van rapportage via het webportaal.

Inzake het leveringsmoment van de matten beslist uiteindelijk mattenservice.be en zal mattenservice.be dit moment inpassen in haar rittenschema. De klant kan niet eisen dat mattenservice.be een levering speciaal voor haar doet. Indien mattenservice.be oordeelt dat het ogenblik van levering niet voor haar mogelijk is dan kan zij ervoor opteren om het abonnement te beëindigen zonder dat zij daarvoor een vergoeding moet betalen aan de klant.

De klant zal er voor zorgen dat de matten kunnen geleverd worden op de afgesproken plaats. Indien mattenservice.be vaststelt dat de toegang niet mogelijk is moet zij geen andere mat achterlaten. Voor deze poging tot levering moet normaal worden betaald.

De contractduur neemt een aanvang vanaf de eerste levering.

Een opzeg kan enkel gegeven worden via de door de klant aangemaakte account op de website.

4. Mattenservice.be blijft ten allen tijde eigenaar van de matten die verhuurd worden en inzake de verkochte matten totdat zij betaald en geleverd zijn.

5. Ingeval van faling van de klant, gerechtelijke reorganisatie van de klant of het niet tijdig betalen van de overeen gekomen prijs is mattenservice.be gerechtigd om de verhuurde matten onmiddellijk op te halen. De klant zal alle matten op eerste verzoek van mattenservice.be ter beschikking stellen van mattenservice.be. Dit ontslaat de klant niet van de verplichting tot betaling.

In geval van faling of gerechtelijke reorganisatie van de klant komt aan het abonnement een onmiddellijk einde. Alle betaalde bedragen blijven toebehoren aan mattenservice.be en zij moet deze niet terugbetalen.

6. De betalingen kunnen enkel gebeuren met :

  • Bancontact
  • Visa
  • Mastercard
  • Klarna

De abonnementen worden telkens aangerekend voor een volledig komende jaar (i.e. volgende 12 maanden).

Mattenservice is gerechtigd de creditcards elk jaar opnieuw op voorhand te debiteren ter waarde van het abonnementsbedrag voor een jaar en dit zolang het contract loopt. Indien debitering niet mogelijk is moet de klant er voor zorgen dat er tijdig op een andere manier wordt betaald.

7. Matten, die voor de klant geen onderhoud behoeven, kunnen ook aangekocht worden. De klant wordt pas  eigenaar van de matten nadat deze zijn betaald en geleverd. Verkochte goederen worden niet terug genomen. Indien om de een of andere reden een mat moet worden geretourneerd gebeurt dit steeds op kosten van de klant.

8. Alle klachten moeten per mail geformuleerd worden aan contact@mattenservice.be binnen de acht dagen na facturatie of nadat zich een feit heeft voorgedaan en dit op straffe van verval. Iedere rechtsvordering tegen mattenservice.be moet in rechte zijn gesteld binnen de zes maanden nadat een reden daartoe zich heeft voorgegaan en dit op  straffe van verval.

9. Alle prijzen zijn vermeld exclusief BTW.

Indien bedragen niet op tijd zijn betaald dan is een intrest verschuldigd van 8 % vanaf het ogenblik van opeisbaarheid tot de datum der algehele betaling. Alle verschuldigde bedragen worden dan ineens opeisbaar. Tevens is een schadevergoeding van 10 % verschuldigd op ieder niet tijdig belaad bedrag.

10. De overeenkomst kan door de klant niet overgedragen noch onderverhuurd worden.

11. Mattenservice.be is een dienst verleend en opgezet door NV Wasbedrijf Dekeukelaere, Dorpsstraat 105, 9800 Deinze, KBO nummer 0420.999.893 In het kader van de algemene verordening gegevensbescherming en ten aanzien van de Persoonsgegevens, zal nv Dekeukelaere gelden als verwerker en de klant als verantwoordelijke van de verwerking, zoals bepaald in deze verordening.  Bij de verwerking van dergelijke persoonsgegevens handelt nv Wasbedrijf Dekeukelaere uitsluitend in opdracht en volgens de instructies van de klant. NV Wasbedrijf Dekeukelaere zal de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken, verwerken, verzenden of er zich toegang toe verschaffen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en dit uitsluitend voor rekening van de klant. nv Wasbedrijf Dekeukelaere zal de gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.  NV Wasbedrijf Dekeukelaere zal er zich ten stelligste van onthouden enige persoonsgegevens buiten de Europese Unie te verwerken of voor verwerking te versturen zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de klant.

12. In geval van geschil is enkel de Ondernemingsrechtbank van en te Gent bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.